ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2565

04 ม.ค. 65

ประกาศเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจระเข้หิน โทร. 044-991 447 – 8 ต่อ 18