ประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565

15 ก.พ. 65

ขอเชิญ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 https://itas.nacc.go.th/go/eit/eqttz0