ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน

06 ก.ค. 64

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อขอปรับเปลี่ยนแผนงานกิจกรรมโครงการให้เข้ากับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และขออนุมัติแผนงานโครงการจัดหาวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ต่อคณะกรรมการบริหารงานกองทุนฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2