ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565

26 เม.ย. 65

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย นายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน และนางชนกนันท์ กุศลสูงเนิน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3/2565 ณ ศาลาประชาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา