การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

23 มิ.ย. 63

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบัน