ประชุมปรึกษาหารือแนวทางจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2562

10 เม.ย. 62

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ร่วมกับคณะกรรมการวัดจระเข้หิน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชน ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแผนดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ทำบุญอัฐิรวมญาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2562 ณ วัดจระเข้หินและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณคลองจระเข้หิน