การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

13 ก.พ. 66
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละแผนงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในหัวข้อ “ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่” ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา