ประชุมพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หินเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2566-2570)

27 ต.ค. 64
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพัฒนาเทศบาลตำบลจระเข้หินเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ 2566-2570) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2