ประชุมรับฟังชี้แจงกฎหมาย ป.ป.ช. และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

16 พ.ย. 60