การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน

14 พ.ค. 64

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2 นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน