ประชุมเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID19)

08 ม.ค. 64

ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ด้วยเทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายศิริ เรืองมัจฉา รองปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ (COVID19) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อ

  าคาร ๒ ชั้น ๒