โครงการอนุรักษ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา

08 ก.ค. 63

ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน และผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา