ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นางเสงี่ยม แซมกระโทก ผู้พิการ

29 มิ.ย. 64

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นางเสงี่ยม แซมกระโทก ผู้พิการเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นๆจากรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จำ