ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ

28 เม.ย. 65
เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดยนายภัทร ระวังครบุรี พร้อมคณะบริหารสมาชิกสภาฯพนักงานและชาวบ้าน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้
คุณยายหนู แพงกระโทก ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 ด้านที่อยู่อาศัยและห้องน้ำให้มีความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันตามที่ผู้พิการและผู้สูงอายุพึงจะได้รับจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาโดยกองช่างเทศบาลตำบลจระเข้หินร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 8