ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

28 ต.ค. 65
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้พันจ่าเอกวีระพล ยิ้มกระโทก หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ เวลา 15.00 น.ถึงเวลา 16.40 น.โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ดังนี้
1.นายสุชีพ เสวกระโทก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
2.นายสุรศักดิ์ เสวกระโทก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
3.นายเอนก เหลืองกระโทก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นายคำนวณ พริ้งเพราะ ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง รวมทั้งหมด 5 นาย พร้อมรถน้ำอเนกประสงค์ 1 คัน การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฎตามภาพดังต่อไปนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ