พัฒนาแหล่งน้ำโดยการลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสาธารณะ ณ สระใหม่ บ้านไผ่หมู่ 6

21 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสาธารณะ ณ สระใหม่ บ้านไผ่หมู่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขยายตัวของผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน