พัฒนาแหล่งน้ำโดยการลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสาธารณะ

04 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ ได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสาธารณะ (ป่าช้าบ้านจระเข้หิน หมู่ที่3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขยายตัวของผักตบชวาพืชที่กีดขวงทางแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน