พิธีปิดการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย

25 มิ.ย. 64
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 วันสุดท้ายของการจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมไทย “ขนมใส่ไส้ประยุกต์” เพี่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ลดรายจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยจัดทำ“ขนมใส่ไส้ประยุกต์”และพิธีปิดโครงการฯโดย นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน
ขอขอบพระคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง