ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม “อาเซียน” ปี ๒๕๕๘ ASEAN Community ๒๐๑๕

09 มิ.ย. 57