ลงพื้นที่สำรวจความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

07 มิ.ย. 65
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
พร้อมคณะบริหารสมาชิกสภาฯพนักงานลงพื้นที่สำรวจความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน