ลอกและซ่อมแซมรางระบายน้ำที่อุดตัน ณ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

06 ก.ค. 64

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยสมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ร่วมลอกและซ่อมแซมรางระบายน้ำที่อุดตัน ณ บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา