วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองจระเข้หิน

06 ส.ค. 64

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองจระเข้หิน เพื่อเป็นการสร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับคลองจระเข้หิน ณ คลองจระเข้หิน บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3