วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

18 มี.ค. 65

ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้เข้าร่วม โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้ากระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ณ สนามที่ว่าการอำเภอครบุรี