วันออกพรรษา ประจำปี 2564

21 ต.ค. 64
วันออกพรรษา ประจำปี 2564
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้าง และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันออกพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมา