“วันเข้าพรรษา”ประจำปี2565

04 ก.ค. 65
“วันเข้าพรรษา”
วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นเสบียงบุญในวันเข้าพรรษา 2565 ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศานาที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยได้บัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ณ วัดจระเข้หิน และวัดสว่างหนองแวง ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยต่อไป