สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเปิดเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)

01 มิ.ย. 64

สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเปิดเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ หลักสูตร องค์ความรู้ คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ระบบหรือนวัตกรรม ฯลฯ ที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงการดำเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น we strong  โดยแสกน QR CODE ตามภาพ

Toolbox banner

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :