กิจกรรม ๕ ส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการ “โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด”

29 เม.ย. 63

เนื่องจากในวันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็นวันก่อตั้งเทศบาล ทางสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินจึงจัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการ “โคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด”และเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ โดยจะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ และพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน