เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

21 ม.ค. 64

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

  1. บทความเรื่อง ทำไมต้องประชุมลับ
  2. บทความเรื่อง สัญญาต้องเป็นสัญญา
  3. บทความเรื่อง ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย
  4. บทความเรื่อง อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง
  5. บทความเรื่อง วันเดือนปีเกิดผมผิด