เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนรับทราบการปฏิบัติงานของรัฐบาลและกระทรวงอย่างถูกต้อง

23 ก.พ. 59