เรื่อง การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓

13 พ.ค. 63

http://www.koratdla.go.th/web/news/At8mRHDdVPrhT.pdf