แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2564

22 มิ.ย. 64

   ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
   ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
   ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
   ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
   ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล