โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลบ้านไผ่หมู่ที่ 4 ประจำปี 2566

09 ส.ค. 66

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำ นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านบ้านไผ่หมู่ 4 เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม คณะ อสม.ประชาชนบ้านไผ่หมู่ 4 ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านไผ่หมู่ 4