โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ประจำปี 2566 บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3

04 ส.ค. 66

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำ นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม คณะ อสม.ประชาชนบ้านจระเข้หินหมู่ 3 ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความรุนแรงของการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3