“โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดของกลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว”

13 มิ.ย. 66

“โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดของกลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว”
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้นางสุภาคูณ ระวังครบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และกลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลฯ ได้แก่บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 บ้านไผ่หมู่ที่ 4 และบ้านไผ่หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมี การป้องกันตนเองที่ถูกต้องในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พร้อมทั้งตรวจคัดกรองหาสารเคมีในเลือด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน