โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน สังกัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน

26 มิ.ย. 63

ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หิน สังกัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน