โครงการปลูกต้นไม้ รักษา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบฌาปนสถานบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3 ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายชุนชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว

20 ก.ค. 65

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน โรงเรียนบ้านไผ่ คณะนักศึกษาแพทย์ ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ รักษา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบฌาปนสถานบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3 ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายชุนชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว โดยมีนายนพรัตน์ ด้วงพรหม ปลัดอำเภอครบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างทัศนีย์ภาพที่ดีรอบบริเวณฌาปนสถานบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 3 ต่อไป