โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔

17 ส.ค. 63

นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และจิตอาสาตำบลจระเข้หินได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสา จำนวน ๕๐ คน