“โครงการฝึกอบรม สัมมนาเพิ่มพูนทักษะและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง” วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร2ชั้น2สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

15 ก.พ. 66

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม “โครงการฝึกอบรม สัมมนาเพิ่มพูนทักษะและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง” ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร2 ชั้น2