โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการปี ๒๕๖๓

26 ส.ค. 63

ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการปี ๒๕๖๓เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการสามารถทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้พิการสามารถทำกิจวัตรประจำวันอย่างได้ง่ายและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน