โครงการรณรงค์ชุมชนควบคุมไข้เลือดออกบ้านไผ่หมู่ที่ 6

27 พ.ค. 65

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินโดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านไผ่หมู่ที่ 6ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนควบคุมไข้เลือดออกบ้านไผ่หมู่ที่ 6 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน