โครงการรณรงค์ชุมชนควบคุมไข้เลือดออกจระเข้หินหมู่ที่1

07 มิ.ย. 65

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินโดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนควบคุมไข้เลือดออกจระเข้หินหมู่ที่1 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน