โครงการรณรงค์ชุมชนควบคุมไข้เลือดออกบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8

24 พ.ค. 65

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินโดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ปลัดเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาลฯสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนควบคุมไข้เลือดออกบ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลจระเข้หิน