โครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 4

25 มิ.ย. 64

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตอาสาหมู่ที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 4เพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมพื้นฐานในชุมชน และเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 4