โครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

26 มิ.ย. 64

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตอาสาหมู่ที่ 2และหมู่ที่3 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3เพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมพื้นฐานในชุมชน และเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่3 โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน ทั้งหมู่ที่2 และหมู่ที่ 3 ได้อย่างดียิ่ง