โครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1

24 มิ.ย. 64

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้นำชุมชนและจิตอาสาหมู่ที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชุมชนร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมพื้นฐานในชุมชน และเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 1