โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ 8

25 ก.ค. 65

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการพ่นหมอกควันในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ 8