โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 4

26 ก.ค. 65
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.40 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำ
ของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน
เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 4