โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

31 พ.ค. 62

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจระเข้หิน ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ให้กับบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่