โครงการลอกคูคลองน้ำใสให้สะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใขเขตเทศบาลให้มีน้ำสะอาดได้อุปโภคบริโภค

12 ต.ค. 59

โครงการลอกคูคลองน้ำใสให้สะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใขเขตเทศบาลให้มีน้ำสะอาดได้อุปโภคบริโภค