“โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เข้มแข็งสู่การปรับตัว “

30 มี.ค. 65
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะทำงานได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินแนวทาง “โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เข้มแข็งสู่การปรับตัว “ ร่วมกับเครือข่ายหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2